Bu yıl 16. sı dü­zen­le­nen Tra­vel Turkey İzmir Tu­rizm fu­arın­da Didim Tu­rizm Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de oluş­tu­ru­lan Didim stan­dın­da 2. Günde de ilgi yo­ğun­du. 

Stan­dın olu­şu­mun­da des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Didim oda baş­kan­la­rı, Sivil Top­lum Ku­ru­lu­şu yö­ne­ti­ci­le­ri, Didim otel­le­ri sa­hip­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­ri ilk günkü gibi 2. günde fuar ala­nın­da hazır bu­lun­du­lar ve Didim stan­dı­nı yal­nız bı­rak­ma­dı­lar.Fu­arın 1. gü­nün­de ol­du­ğu gibi 2. gü­nün­de de Di­dim­li Tu­rizm­ci­le­ri­ni Didim Kay­ma­ka­mı Can Kazım Ku­ru­ca yal­nız bı­rak­ma­dı. Bir­çok ilden ilçe kay­ma­kam­la­rı ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı stan­dı zi­ya­ret et­ti­ler.
Tür­sab baş­ka­nı da stan­dı zi­ya­ret eden­ler ara­sın­da yer aldı.Bir­bi­rin­den de­ğer­li tu­rizm­ci­ler ve ka­tı­lım­cı­lar dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler ve kok­teyl­de bir araya gelip 2022 tu­rizm se­zo­nu­nu de­ğer­len­di­rip 2023 tu­rizm bek­len­ti­le­ri­ni pay­laş­tı­lar.


Turizmci Mustafa Mutlu unutulmadı.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ha­ya­tı­nı kay­be­den, Didim Tu­rizm der­ne­gin­de yö­ne­ti­çi­lik yapan ve der­nek baş­ka­nı mus­ta­fa Şen­türk ile uzun yıl­lar yurt içi ve yurt dışı fu­ar­la­rın­da didim’in ta­nı­tı­mın­da kat­kı­sı olan Didimli turizimci Mus­ta­fa Mutlu unu­tul­ma­dı, Mut­lu­yu ta­nı­yan bir­çok sek­tör tem­sil­ci­sı Didim stan­dı­na ge­le­rek baş­kan Şen­türk’e ta­zi­ye­le­ri­ni bil­dir­di­ler.