DİDİM TURİZM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde-1 Derneğin Adı                : Didim Turizm Derneği’dir.

Derneğin Merkezi          : Didim’dir. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI

Madde-2 Dünya’da, Ülkemizde ve öncelikle Didim yöresindeki turizm sektöründe faaliyette bulunan işkollarındaki işletmecileri bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili resmi ve özel kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, doğal, kültürel, tarihsel değerlerle ulusal ve evrensel değerleri ve Cumhuriyet’in kazanımlarını tanıtmak, korumak, geliştirmek ve tanıtmak; Didim ilçe sınırları dahilinde yer alan kıyı ve karasal bölgelerde otantik yapıyı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri korumak; anılan değerlerin belde dokusu ve kentin sağlıklı gelişmesi amacı ile imar planları ve uygulamaları konusunda, uyumunun sağlanarak çevre değerlerine sahip çıkılması yönünde eğitsel, idari ve yasal alanlarda çalışmalar yapmak; Türkiye’yi ilgilendiren turizm, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikir üretmek, çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gayesi ile gerekli müracaatlarda bulunmak; yerel halkın turizm ve çevre bilincinin gelişmesini temin ederek, yapılacak çalışmalara halkın aktif desteğini sağlamak ve sonuç olarak, Anayasamızın 56. Maddesi hükmü ile teminat alınmış bulunan, “her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” savunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek üyelerin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamak, derneğin başlıca amaçlarını oluşturmaktır.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BİÇİMLERİ

 1. Başta Kültürve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ona bağlı diğer kurum ve kuruluşlar, kamu yönetimi, belediyeler, meslek odaları ve turizm sektörüyle ilgili diğer derneklerle işbirliği yaparak ve her türlü olanaktan yararlanarak yörenin tanıtımını yapar.
 2. Turistik, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin korunması ve değerlendirilmesini sağlar. Bu amaçla; kamu kurumlarıyla, yarı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar.
 3. Müzelerle, tarihsel eserler ve kazılarla ilgilenir. Gerekli gördüğü her konuda müze açar, açılmasını sağlar ve işletir. Var olan müzelerin düzenlenmesi, koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar.
 4. Dernek üyelerinin mesleki, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının korunması ve çevre koruma konusunda duyarlılık göstererek çevre bilincinin yaygınlaşmasını sağlar. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribi, bozulması ve yok olmasının önlenmesi, mevcut bozulmaların giderilmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile bir tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasının sağlanması ve Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde yer alan “ilkeler”in gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapar; bu ilke ve amaçların temin edilmesi gayesi ile yasal ve idari müracaatlarda bulunur. Halkın bu yönde bilinçlendirilmesi gayesi ile eğitsel çalışmalar yapar; konferanslar, paneller düzenler; çevre konusunda oluşan toplumsal muhalefetin önderliğini yapar ve amaçları doğrultusunda toplumun öncü gücünü oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar, etkinliklerde bulunur ve bu ulular arası çalışmalar gerçekleştirir; sayılan amaçların gerçekleştirilmesini teminen yerel yönetimlerle, diğer sivil toplum kuruluşları ve resmi mercilerde müşterek çalışmalar yapar, koordinasyon ve güç birliği oluşturur.
 5. Ülkemizin ve kentimizin sağlıklı gelişmesini sağlamak için çalışır. İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, imar planları ve uygulamalarını izler, önerilerde bulunur. Kentlilik ve hemşehrilik bilincinin gelişmesi ve nitelikli nüfus için kontrol ve eğitim etkinlikleri dahil her türlü çalışmayı yapar.
 6. Turizm sektöründeki her türlü işkolu için nitelikli personel kazandırılması amacıyla, yazılı, basılı ve görsel malzemeyi kullanarak eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar yapar, bu alanda yapılan çalışmaları destekler. Ulusal ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yaparak bu çalışmaları her kademedeki okullarla, okul öncesi eğitim ve eğitim sonrasında yaygınlaştırır.
 7. Çeşitli eğitim ve öğretim kurumlarıyla; dershane, yurt, pansiyon, huzurevi, muhtaç ve sığınma evleri gibi sosyal tesisler açıp işletir, var olanlara katkıda bulunur. Türkçe’nin gelişmesi ve yaşamın her alanında kullanılması için çalışır. Bu konuda yapılan çalışmalara katılır, destek olur.
 8. El sanatlarının geliştirilmesini, tanıtılması ve değerlendirilmesini sağlar, yöre insanlarını bilgilendirir, halk eğitimi ve folklorik çalışmalarda bulunur. Halk oyunları etkinlikleri düzenler, ekipler kurar ve çalıştırır.
 9. Bireyin ve yörenin ekonomik olarak gelişmesi için çalışmalarda bulunur. Çeşitli el sanatlarını hatıra eşyaları, dikiş, nakış, halı ve kilimcilik, tavukçuluk, besicilik, zeytincilik, bağcılık, arıcılık ve şarap üretimi gibi konularda eğitsel çalışmalarda bulunur. Üretimlerini, meydana gelen ürünlerin sergilenmesini ve değerlendirilmesini sağlar.
 10. Güzel sanatlarla ilgili olarak; müzik, tiyatro, fotoğraf, sinema ve benzeri çalışma grupları oluşturur. Kitap okuma ve tanıtma etkinlikleri düzenler. Kitaplık ve okuma odaları kurar. Kurulmuş olanları destekler.
 11. Şenlikler ve festivaller düzenler. Bunların yurtta ve dünyada tanıtılmasını sağlayarak gelenekselleştirilmesine katkıda bulunur.
 12. Bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak çalışmalar yapar. Bu amaç doğrultusunda her türlü çabayı destekler. Gerektiğinde bu konuda çalışan kurum, kuruluş ve derneklere üye olur, federasyon kurar ya da kurulmuş olanlara katılır.
 13. Dernek amacı doğrultusunda her türlü bilimsel ve teknik araştırmaları yapar ve yaptırır. Yararlı gördüğü proje ve etkinlikleri destekler. Çalışmalarını kullanabildiği her türlü araçla halka ulaştırır; toplantılar, konferanslar, konserler düzenler, sergiler açar, çeşitli (tv, radyo, gazete, dergi vb) yayınlarda bulunur, geziler düzenler.
 14. Çalışmalarını, dernek organlarınca ya da kurulacak kollar ve çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Çalışmalarına finansal destek sağlamak üzere her türlü ticari, sanayi ve ekonomik işletme kurup, çalıştırabilir. Üyelerinin yararlanacağı lokal ve benzeri sosyal, kültürel tesisler açar. Taşınır veya taşınmaz mal edinir ya da kiralar. Gerektiğinde kendi taşınmazlarını kiraya verir.
 15. Dernek amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında kardeş kent ve kardeş okul gibi ilişkiler kurar ve bu ilişkilere katkıda bulunur.
 16. Didim’de Tüketici Hakları konusunda eğitsel çalışmalar yapar. Bu hakları korumak amacıyla yasal girişimlerde bulunur. Dernek tüm bu amaç ve faaliyetlerini mevcut yasalar çerçevesinde takip edebilmek amacıyla idari personel ve avukat çalıştırabilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek; turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dernekler yasasıyla, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişilik derneğe üye olabilir. Yabancıların üye olabilmeleri için yerleşme hakkına sahip olmaları koşulu aranır.

Üye adayı, imzalı bir başvuru formuyla dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara bağlı kalacağını belirterek, açık adresiyle birlikte derneğe başvurur. Üyelik başvurularını, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedlir. Yıllık ödenti yönetim kurulu kararı ile yılda bir kez belirlenir ve üyelere duyurulur. Üyeliği kesinleşenlerden alınacak giriş ödentisi konusunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla “Onursal Üye”liğe kabul edilirler. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı derneğin doğal onursal üyeleridir. Onursal üyeler derneğin bütün haklarından yararlanırlar, isterlerse ödenti verebilirler, ancak oy kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde-4 Dernekten ayrılmak için, ayrılma isteğini belirten bir dilekçenin yönetim kuruluna sunulması yeterlidir. Ancak derneğe ait para ve zimmeti bulunanların dernek üyeliğinden ayrılmalarının kesinleşmesi için zimmetlerini kapatmaları gerekir. Üyelikten çıkmak üyenin derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Tüzük hükümleri ve dernek amaçlarına aykırı davranışta bulunmak,
 2. Dernek organlarınca verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üye ancak haklı sebeple çıkarılabilir, ancak çıkarma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurulda itiraz edileblir.

DERNEK ORGANLARI

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu’dur.
 4. Gerektiğinde bunların dışında organlar da kurulabilir. Ancak Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun yetki ve sorumlulukları başka organlara devredilemez.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili organı karar olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul 2 yılda bir NİSAN ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmaz ise; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci gün toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul toplantıları dernek merkezi olan Didim’de yapılır.

Genel Kurul, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu tam sayısının iki katından aşağıya olamaz.

Dernek Genel Kurulu, Yönetim Kurulunca bildirilen gün ve saatte, bildirilen yerde toplanır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini, yönetim kurulunca görevlendirilmiş görevlilere göstererek ve imza atarak toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa da yönetim kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan yardımcısı, iki yazmandan oluşan divan heyeti seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üye oyunu şahsen kullanmak ve kimliğini göstermek ve hazirun listesindeki adının karşısına imza atmak zorundadır.

Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi önerilen konular da genel kurulun kabulüyle gündeme eklenir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekle sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp, karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,
 4. Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 5. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmalarıyla, dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin feshi,
 9. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için karar alınması,
 10. Dernekler Yasası ile genel hükümler doğrultusunda Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 11. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak iç yönetmeliklerin görüşülerek karara bağlanması,
 12. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk, tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının belirlenmesi,
 13. Yetkili organların (aksine bir karar alınmadıkça) kapalı oy ve açık sayım yolu ile seçimini gerçekleştirmektir.

Yönetim Kurulunun Oluşturulması, Görevleri ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur. Genel Kurul kararı ile bu sayı en az 5 üye olmak üzere değiştirilebilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir de sayman seçer. Yönetim kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının bulunmasıyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve giderlerini gerçekleştirmek, buna ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin bünyesindeki taşınmaz malları idare etmek, kiraya vermek, bedellerini saptamak ve tahsisini yapmak,
 4. Dernekte görevlendirilecek personelin atama, terfi ve işten çıkartılmalarına karar vermek,
 5. Bağışları kabul etmek, diğer özel ve hükmi şahıslara ve derneklere Genel Kurul’dan alınan yetki sınırları içinde bağışta bulunmak,
 6. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 8. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak,

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Özür bilmeksizin üç toplantıya art arda gelmeyen yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu çalışma alanlarında gerekirse üyeleri arasından veya dışarıdan çalışma grupları kurabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışma gruplarının doğal üyeleridir.

Denetleme Kurulu Oluşturulması ve Görevleri

Madde 11- Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında birini başkan seçen Denetleme Kurulu, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar veya bağımsız denetleme kuruluşlarına yaptırır. Denetleme raporu yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur. Eksilme olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağırılır.

Tutulacak Defterler

Madde 12- Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 7. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. (a) bendinin 1,2,3, ve 6.cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli V.U.K. ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL aylık olarak da 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderleri harcama belgeleri ile yapılır.

Derneğin paraları bankada korunur. Yönetim Kurulunca yetkilendirilecek başkan, sayman ya da yazman tarafından ve gerektiğinde iki imza ile çekilir. Gelir ve gider kararları yönetim kurulundan geçirilir.

Tüzüğün ne şekilde değiştirilebileceği: Genel Kurula katılan üyelerin en az içte ikisinin kararı ile tüzük değişikliği gerçekleştirilebilir. İlk toplantıda üçte ikilik çoğunluk toplanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk kararı ile tüzük değiştirilebilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 14- Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Didim Turizm Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Türk Hava Kurumu Derneğine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 15- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 15 (onbeş) maddeden ibarettir.

Deniz Atabay                   

T.Tayyar Cengiz                              

Ayhan Badem                  

Ali Şehirli

Necmettin Kaya              

Canan Göç                        

Bedri Altıntaş                   

Ulvi Koçak

Kadir Karakaya