Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik Döneme (M.Ö. 8000) uzanır. M.Ö. 16. Yüzyılda Miken, Giritliler ve daha sonra da Aka kolonilerinin varlığı görülür. “Karia” bölgesinin sınırları içinde yer alan Didim (Didyma), Milet’in “kutsal alanı” olarak Likyalılar, Persler, Selevcidler, Attalidler, Romalılar ve Bizanslıların ardından Türklerin eline geçti. 1. Haçlı Seferleriyle yeniden Bizans sınırlarına katıldı. Karia Bölgesi 1280 yılında Menteşe Beyliği, 1300 yılında Aydınoğlu Beyliği ve 1413 yılında Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdi. 14. Yüzyıldaki büyük depremde yıkılan Apollon mabediyle birlikte uzun yıllar Cumhuriyet öncesine değin varlığını küçük bir Rum köyü olarak sürdürdü.